Nieuws

Artikelen Pesach

Ten behoeve van hen die Pesach vieren, wellicht in huiselijke kring, zijn hieronder twee rijke artikelen te lezen:
Pesach en het Lam Jezus - handreiking voor thuis
Sedermaaltijd in het licht van het koninkrijk van de Messias

Belangrijke boodschap Poerim

Aan allen die zich verantwoordelijk weten voor het geestelijke, morele en fysieke welzijn van ons volk

Donderdag 17 maart a.s. is het Purim. Dan herdenkt het Joodse volk de wonderbaarlijke redding van Godswege , toen het plan was gesmeed, alle Joden in het hele Perzische rijk uit te roeien. Tegen een 'wet van Meden en Perzen' valt niet te tornen. Maar Mordechai, de Joodse neef van koningin Esther, rekende met God! Hij was er zeker van -zei hij tegen Esther- dat als zij van haar positie geen gebruik maakte om voor het Joodse volk op te komen, God wel een ander kanaal zou vinden Zijn volk te redden. Maar...dan zou het met haar en haar familie wel eens heel slecht kunnen aflopen. Esther 4:14!
Gode zij dank wordt er aan alle kanten aan Joden hulp geboden om thuis te komen. Juist nu, tijdens de oorlog tegen Oekraine. Er is opgemerkt: de Eerste Wereldoorlog maakte het land klaar voor het volk (Israël), de Tweede Wereldoorlog maakte het volk klaar voor het land. Zal een Derde Wereldoorlog Israël klaar maken voor haar Messias? Zacharia 12:10-14, de belofte van de uitstorting van de Geest over 'het huis van David en de inwoners van Jeruzalem' heeft als direct gevolg:

'Zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben'.

Deze belofte staat midden tussen de profetie over de belegering van Jeruzalem en het oordeel over de volken die tegen Jeruzalem optrekken (Zach. 12:1-9 en Zach. 14:1-15).
Intussen moeten we ook in Nederland op onze qui-vive zijn. Zowel ten aanzien van Rusland en de Oekraine, als ten aanzien van de zaken die onderhuids hier gebeuren!
Er ligt een getuigenis klaar, getiteld: 'De God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen!' Er zijn reeds een paar besturen van gemeentes bezig, te bezien of zij zich met dit getuigenis zullen verbinden. Komende week hoop ik dit getuigenis mondeling vast te leggen in een samenkomst en dit te verspreiden.
Het zou geweldig zijn als in de week van Purim (17 maart) en de dagen eraan voorafgaande (tijdens de lokale verkiezingen dus!) , op enkele plaatsen in ons land dit getuigenis kan worden doorgegeven, met gelegenheid tot vragen stellen ter opheldering.
Moge deze mail velen motiveren om het komende getuigenis dat ook gekopieerd gaat worden te helpen verspreiden.

Van harte Gods zegen!

Jan den Admirant , dienaar van 'het Evangelie van het koninkrijk'.

Lees het getuigenis hier

Bijbelse Feesten in 2022

Purim. Een Joods feest, door de Joden ingesteld na de wonderlijke ontkoming aan de volledige uitmoording.

Oorsprong: boek Esther
Joodse kalender: 13/14 Adar                                                =   datum: 17 maart
Israëlstudie: woensdag 26 januari 2022   Thema: 'Sta op de bres voor Israël'

De kalender van de 'feesttijden des HEEREN', of: 'Mijn gezette hoogtijden' (Leviticus 23) 
In de kalender van 2021/2022

Sabbat: wekelijks. Leviticus 23:1-3.

Israëlstudie: woensdag 23 februari 2022. Thema: 'Gods doel met de sabbat'.

De drie 'hoge feesten' in Leviticus 23 zijn: Pesach, Shavoe-oth(Pinksteren) en sukkot (loofhuttenfeest)

  1. Pèsach: Leviticus 23:4-14; Exodus 12; Psalm 22; Jesaja 53; Evangeliën; 1 Korinthe 5

Israëlstudie woensdag 30 maart 2022. Thema: 'Open mijn ogen voor de wonderen van Pesach'

Sedermaaltijd: vrijdagavond, 14 april

Pesach/ Ongezuurde broden: 16-23 april                         Kerkelijke Pasen: 16 en 17 april

Datum Pesach/Ongezuurde broden in 2022: 16-23 april. Kerkelijke Pasen: 16 en 17 april.

Israëlstudie 'Feest van de ongezuurde broden' : woensdag 20 april 2022

  1. Shavoeoth=wekenfeest= Pinksteren ('de vijftigste'): 50 dagen na Pesach.

Aanbieding van de twee broden als 'eerstelingen'van de tarweoogst. Herdenking van de Wetgeving op Sinaï.

Leviticus 23: 15-22; Deut. 16:9-12; Joël 2:28-32; Handelingen 2

Israëlstudie: Shavoeoth/'feest der weken/'pinksteren':   woensdag 25 mei 2022

Datum Shavoeoth: 5 en 6 juni 2022.                               Kerkelijke Pinksteren: 5 en 6 juni 2022

Israëlstudie woensdag 22 juni 2022: 'De Heilige Geest en Israël'

Ter voorbereiding op het Loofhuttenfeest vallen de 'Tien Ontzagwekkende Dagen' die beginnen met Jom Teroe'ah (Dag van herinnering door bazuingeschal' (de Joden vieren het als Rosj Hasjanah, Nieuwjaarsdag) op de 1e van de Israëlische 7e maand Tisri, dat is dit jaar op 26 september 2022 en eindigen met Jom Kippur (=Grote Verzoendag) die begint op de avond van 4 oktober en duurt tot de avond van 5 oktober. Vier dagen later begint het acht dagen durend Loofhuttenfeest.

'Dag van herinnering door bazuingeschal' (Jom Teroe'a)

Leviticus 23: 23,24

Joodse kalender: 1e dag van de zevende maand (Tizri)       Datum : av. 26 -av. september

(beginnend op de avond van maandag 26 september 2022)

Israëlstudie: woensdag 28 september: 'De Tien Ontzagwekkende Dagen'

Jom Kippur/ Grote Verzoendag                                 

Leviticus 23: 26-32; Leviticus 16; Zacharia 3; Zacharia 12:10-14; Brief aan de Hebreeën.

Joodse kalender: 10e van de zevende maand (Tizri)                        Datum: av. 4- av. 5 oktober 

  1. Sukkot/ Loofhuttenfeest

Leviticus 23:33-44; Nehemia 8; Zacharia 14:16-21; Johannes 7

Joodse kalender: 15-21 van de zevende maand (Tizri) =         Datum: 10-17 oktober 2022

Israëlstudie: woensdagavond 26 oktober 2022: 'Feesten moet je leren' (n.a.v. Nehemia 8)

                                                           ***

In het najaar 2022 volgt nog het Joodse feest CHANOEKA.

Oorsprong: 1 Makkabeeën. Genoemd in Johannes 10:22.

Israëlstudie: woensdagavond 30 november. Thema: 'Plotseling zal tot Zijn tempel komen...' (Maleachi)

Datum Joodse kalender:                                                                   19-26 december 2022De zevenarmige kandelaar en de achtarmige chanoeka

De zevenarmige kandelaar is destijds 'naar het voorbeeld op de berg getoond' vervaardigd. Zoals elk ander onderdeel van de tabernakel. Er was geen ruimte voor improvisatie want alles was uitbeelding van het heilswerk van de Heere Jezus zoals door God de Vader in de hemel uitgedacht.
Wanneer je het verslag van de strijd van de Makkabeeën leest (in het eerste en tweede boek van de Makkabeeën) wordt daar wel verteld dat, na de herinwijding en reiniging van de tempel dit feest acht dagen gevierd moet worden, maar de Makkabeeën koppelen dit aan de acht dagen van het Loofhuttenfeest. Dat feest werd immers met offers gevierd, acht dagen lang. Het was het laatste feest (sept/okt.) dat zij niet hadden kunnen vieren vanwege de verontreinigde tempel. Zij doen het als het ware dunnetjes over. In 2 Makkabeeën 10:6-8 staat: 'En zij vierden met vreugde acht dagen, naar de wijze der loofhutten, gedachtenis hoe zij een weinig tijds tevoren op het feest der loofhutten, op de bergen en in de spelonken, gelijk de wilde beesten, in eenzaamheid geweest waren. Derhalve dragende ranken van wijngaarden en schone takken en ook palmtakken, offerden zij lofzangen Hem die voorspoed gegeven had, dat deze plaats zou gereinigd worden. En zij maakten een besluit, door een algemeen gebod en toestemming voor het ganse volk der Joden, dat deze dagen alle jaren zouden gevierd worden'.

In het originele verslag van de gebeurtenisen rond Chanoeka (=inwijding), in de boeken van de Makkabeeën, lezen wij niets over een verzegeld flesje olie dat gevonden werd, waardoor de kandelaar in de tempel acht dagen kon branden. Het is een legende, uit later tijd. Maar zelfs al zou het wonder van het flesje olie historisch zijn, dan geeft dat nog niet het recht aan de zevenarmige kandelaar een arm toe te voegen. Ik hou van Chanoeka, vanwege de actualiteit. Vele jaren hebben wij de chanoeka acht dagen voor het raam gezet, elke dag een kaarsje meer laten branden. Dit jaar heb ik gewoon een kandelaar van zeven armen laten branden. In Westerbork vierden Joden ook Chanoeka, zonder kandelaar, maar met acht stukjes aardappel in het vet, dag na dag er één meer aanstekend. Indrukwekkend. Acht lichtjes als symbool voor acht dagen is geen probleem. Maar een kandelaar met acht armen, daar heb ik steeds meer moeite mee. Al veroordeel ik natuurlijk niemand, die -zonder zich van de ware toedracht bij de Makkabeeën bewust te zijn- vrolijk acht dagen de chanoeka aansteekt. Het verhaal er omheen blijft hoofdzaak.

Jan den Admirant


Chanoeka in het licht van psalm 119

Hoewel Chanoeka als feest heel gezellig gevierd kan worden, met lichtjes en cadeautjes voor de kinderen is de achtergrond van dit feest heel ernstig.
Psalm 119 past helemaal in deze sfeer. De dichter lijdt aan de tijd, aan de goddeloosheid en wetsverachting. Hij ondervindt smaad en hoon, weet zich achtervolgd, berecht, noem maar op. Maar temidden van al deze verdrukkingen steekt hij de loftrompet op de Thora, Gods Woord. Hij weet geen woorden en uidrukkingen genoeg te vinden, om zijn enorme liefde voor Gods beloften en geboden te bezingen. In onderstaande boodschap wordt hier uitvoeriger op ingegaan.
Onze tijd lijkt als twee druppels water op de tijd waarin Chanoeka ontstond. De vijand van God poogde toen èn poogt vandaag de hele erfenis van Israël ongedaan te maken. Denk aan de uitholling van Gods Woord, de ontkrachting van Gods geboden, de aanvallen op huwelijk, gezin en kinderen, de afgrijselijke afgoderij waarbij de God van Israël wordt ingeruild voor afgoden!
Toch een reden om feest te vieren? Ja, want een handjevol mensen, onder leiding van een priesterfamilie stond toentertijd op en bond de strijd aan tegen een overmacht van vijanden. En....behaalden de overwinning! Gods tempel, vreselijk verontreinigd, werd weer gezuiverd.
Vandaag of morgen zal de God van Israël opstaan om in Nederland schoon schip te maken. 'Plotseling zal tot Zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt...'(Maleachi 3:1). Zijn wij klaar voor de grote schoonmaak....en willen wij ons dienstbaar maken aan die reiniging?

Jan den Admirant

Klik op deze koppeling om mijn bestand te beluisteren.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLgYU7AqRbmmUGyzYHDw 
Dit eerste uit de serie Joodse feestdagen en feesten des Heeren
Voor de mensen die ds. J. d. Admirant en een aantal predikanten uit 2021 wil luisteren dan kunt u hieronder terecht:

https://eg-doornspijk.nl/dienst-terug-luisteren/ 
Overigens zal Jan den Admirant ook op 28 november (zondag morgen) voor gaan in de dienst door de prediking in Doornspijk.


Nieuwe Israelstudies op 27 oktober en 24 november in Doornspijk!

Hoofdthema: “Welke lessen kunnen wij leren uit de verre geschiedenis van Israël, maar ook uit de nabije, ons ter waarschuwing.”

Na de al vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat mede door de groeiende belangstelling hij dit onderwijs blijft voortzetten. Het zou aanbeveling verdienen om het door hem geschreven boek te lezen: “De Herder en de tempel” te bestellen via onderstaande website of telefonisch.
Het motief tot de keuze van de thema’s?
Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezeggen door Gods Woord. Wij hopen de komende avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël.

1e studie: woensdag 27 oktober 2021 - Thema: “De boodschap van Wurmbrand's 'Joden Onderweg' voor nú.”
De profetische boodschap van Gods Woord openleggen is heerlijk, uitermate dringend en broodnodig. Maar soms zegt een leven dat bol staat van Gods Liefde en een klinkend getuigenis is van Jezus meer. Richard Wurmbrand bracht veertien jaar door in de gevangenis in Roemenië, tientallen jaren geleden. Zijn getuigenis is in onze taal in boeken bekend geworden. Misschien minder bekend is dat hij een (atheïstische) Jood was die na een lange zoektocht Jezus vond. Zijn boek ‘Joden Onderweg’ is een juweel. Te rijk maar ook te schokkend om er niet enkele dingen uit door te geven.

.2e studie: woensdag 24 november 2021 - Thema: “Psalm 119 in het licht van Chanoeka”
Chanoeka is niet een gezellig lichtjesfeest met leuke cadeautjes. Het ontstaan van het feest had een dieptreurige achtergrond, met bloed doordrenkt. Helaas herhaalt zich vandaag in Nederland op grote schaal wat toen door een modern-Joodse stroming in gang werd gezet. De enorme spanning waaronder wetsgetrouwe Joden destijds met gevaar voor hun leven aan Gods geboden en beloften vasthielden weerspiegelt zich in psalm 119. Te belangrijk om de bittere ernst èn hoogste vreugde van deze psalm niet te proeven.

U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” Oude kerkweg 88 Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993
G.K.Verbaan. 0525-651088

Rantsoen voor de feesten en daarna!
Psalm 50:1-3: 'De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde vanwaar de zon opgaat tot waar hij ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Onze God komt, en zal niet zwijgen: voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig'.(Herziene Statenvertaling)

Shalom allemaal,

Hierbij bieden wij u een broodnodig rantsoen, voedsel, niet alleen om te overleven, maar ook om uzelf en anderen toe te rusten voor de geestelijke strijd die toeneemt.

Ingrediënten:

1. Martha Dane, Sabbatsgedachten: diepgaande ovedenkingen voor de sabbatavond; winkelprijs: € 12,50
2. J. den Admirant, de Herder en de tempel:een greep uit de grote daden van God, vanaf de schepping tot vandaag, waarbij de feesttijden des HEEREN, Zijn plan met Israël, zending en opwekking op een vertellende manier naar voren worden gebracht; winkelprijs: € 19,9
3. Jan den Admirant, Nederlands grootste ommekeer: hoe koning Hizkia zijn regering startte bij een geestelijke puinhoop, maar door God gebruikt werd om in korte tijd het hele volk samen te roepen, Pascha te vieren in een gereinigde tempel. Toegespitst op de situatie in Nederland! In geloof geschreven, tijdens het begin van de pandemie. Winkelprijs: € 5,00
4. Jaap Heeringa, Gij, kustlanden: een rijk geïllustreerd boek dat vanuit de Bijbel de schijnwerper richt op het hele volk Israël, inclusief de Tien Stammen, en vanuit Bijbel en geschiedenis bouwstenen aandraagt om Nederland tot haar eigenlijke roeping en bestemming te brengen. Winkelprijs: € 17,50

Met name met het oog op de feesttijden des HEEREN worden deze boeken u aangeboden met 25 % korting. Het hele pakket kost: 12,50 + 19,90 + 5,00 + 17,50 = €  54,90
25 % korting: 54,9 minus 13,73 =  41,17:naar beneden afgerond: € 40,00, portovrij!

Wilt u overwegen, aan welke personen (allereerst u zelf) u denkt, een of meer van deze geschriften door te geven?
U kunt er ook voor kiezen een aantal ex. van bijvoorbeeld Nederlands grootste ommekeer te bestellen. Een uiterst hoopvolle  boodschap in de huidige regeringcrisis en geestelijke en morele ontwrichting van ons land!  De korting geldt ook voor elk boek afzonderlijk.
Overigens doen wij ons best, om de verkoop via de boekhandels te stimuleren, zie www.jeruzalemforome.nl

Attentie!
Wanneer u bestelt via de webwinkel van jeruzalemofrome.nl krijgt u een 'normale 'nota met portokosten toegestuurd, zonder de 25 & korting. Daarom stellen wij u het volgende voor: Wanneer u het complete 'rantsoen voor de feesten en daarna' of een gedeelte ervan bestelt, doet u dit dan via deze bestelbon. (aktie loopt van 1 september tot 1 december 2021)

Van harte hopen wij dat de Tien Ontzagwekkende Dagen van 7 tot en met 16 september die voorbereiden op het Loofhuttenfeest (21-28 sept) werkelijk ontzagwekkend zullen zijn door het spreken van God. Moge de verwachting van het komende koninkrijk van de Messias, de Heere Jezus, ons aller hart vervullen!

Gods rijke zegen,

Jan den Admirant

 

Interview CIP
Onlangs had Jeffrey Schipper van het CIPnieuws een interview met ds. M.D. Geuze n.a.v. van zijn boek Hoor de stem van God in de corona crisis! Via de volgende link kunt u het teruglezen: 
https://cip.nl/85801-ads-m-d-geuze-duidt-de-coronacrisis-in-nieuw-boek?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021Jun08


Woensdagavond, 23 juni - Israëlavond

Israëlavond in het gebouw van de Evangeliegemeente 'de Oase', Kerkweg 88, Doornspijk. Aanvang:20.00 uur. Spreker: Jan den Admirant

Thema:
Welke vlag wappert er over Nederland?
Bepaalt de Europavlag onze identiteit als volk? Waar komt die vlag ook al weer vandaan? Of varen wij onder valse vlag? je hebt ze in allerlei soorten en maten. Maar laten we ons vooral laten bemoedigen en aanmoedigen. De oorsprong van de banieren ligt in..... Israël! En mochten wij op het verkeerde been zijn gezet, de boodschap van God in Numeri 2, Psalm 20, psalm 60 en Jesaja 11 en 59 zijn in staat, ons weer recht op onze voeten te zetten. 'Wij geven het niet over, het oude Nederland'. Wij staan voor Israël! In het Midden-Oosten,...en in de kustlanden!

Hier de uitnodiging in PDF

Nieuwe boek 'Gij, kustlanden'.

Bekijk hieronder een videoboodschap van Jan den Admirant betreffende het nieuwe boek 'Gij, kustlanden'. Klik op de afbeelding hieronder.

videoboodschap

27-05.2021 - Nieuw boek 'Gij, kustlanden' nu te bestellen in onze webwinkel!
Voor meer info en bestellen, klik hier >

Gij kustlanden omslag impressie1


21-05-2021 - Aankondiging nieuw boek: Gij, kustlanden, door Jaap Heeringa.

Het is mij een vreugde, het boek van Jaap Heeringa, aan te kondigen. Het ligt sinds kort bij de drukker. Dit boek straalt hoop uit, voor heel Israël, en daarmee voor ons Friese en Nederlandse volk die nauw met Israël verbonden blijken te zijn. Er ligt een roeping, waaraan ons volk stelselmatig voorbijgaat. Heel veel christenen verdiepen zich liever in de plannen van de duivel dan in het grote plan van God. Dringend vraag ik u: help ons, dit boek zo breed mogelijk te verspreiden.

Hoe u kunt helpen?
1. Door voorbede voor drukker (De Groot, Goudriaan), schrijver (Jaap Heeringa) en Uitgeverij (Jan den Admirant)
2. Door de Nieuwsbrief 2021 nr. 1 die Gij kustlanden promoot aan te vragen en onder geïnteresseerden helpen te verspreiden. De Nieuwsbrieven worden gratis beschikking gesteld, al zijn wij dankbaar dat er af en toe mensen zijn die daarin hun steentje bijdragen.
3. Mee te helpen zoeken naar de juiste kanalen om dit boek aan de orde te stellen. Met name in Friesland, maar verder ook in Nederland natuurlijk.
4. Door dit boek nu al te bestellen via onze webwinkel >> 
Wij bevelen het hele proces van de druk en het op de markt brengen van dit boek aan de God van Israël aan, Hem wijzend op Zijn eigen woord:

"U bent mijn Koning, o God; GEBIED DE VERLOSSINGEN VAN JAKOB!" (Psalm 44:5)

Vanaf ca. half juni kunt u het boek ook via de boekhandel bestellen.
Jan den Admirant

21-05-2021 - Download hier de nieuwe nieuwsbrief! 

Download hier de nieuwsbrief nr1 van 2021.


24-03-2021 - Artikelen over pesach!

Waarom werd het pesachlam op de tiende van de maand apart gezet?'
Dit artikel beschrijft een prachtige gedachte over het apart zetten van het Lam op de 10e Nissan. Lees het hier

Pesach en het Lam Jezus; handreiking voor thuis.
Dit artikel is een uitleg van Pesach (sedermaaltijd)  voor mensen/gezinnen die meer over Pesach weten en er misschien nog niet zo mee vertrouwd zijn. Lees het hier


28-01-2021 - 
Recente boodschappen uit 2020 te luisteren!

Beste mensen,
Hieronder heb ik een aantal opgeslagen link-weergaven gemaakt die correspondeert met een prediking vanaf juni tot en met eind september 2020, zodat u een aantal boodschappen van ds. J. den Admirant opnieuw beluisteren kunt. [Er staat ook een boodschap van ds. W.H.B. Ten Voorde bij, uit de week van The Return, tijdens de ontzagwekkende Tien Dagen uitgesproken. J.d.A.]

De boodschap van juni 2020.
Aanschouw het verbond, Psalm 74.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5HU6hmcMR3rjbV9L 

De boodschap van 23 augustus 2020
1 Samuel 22:1-5 Lucas 15:1,2. David en Jezus.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5iw9WyUgCUmxB5sl 

2 Kronieken 7:11-22 Inleiding Gebed en vastendag 19 september 2020 deel 1
Ingesproken door ds. W.H.B. ten Voorde , Nunspeet.
Belofte en Waarschuwing!
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5nnfbEtx4_iCEHk2 

Leviticus 23:23-24 De eerste maand Blaast de bazuin. Ex 19:16.
Het nieuwe jaar voor Israël. Tien dagen tot Grote Verzoendag!
Jan den Admirant gaat ons na het gebed in het tweede deel hier iets over delen met ons
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5njBBmN6hC13kwpT 

‘Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’
NBG51 4:6 Maleachi.
De centrale boodschap van ds. J. den Admirant op 30 september 2020.
Dit is weer de eerste uit het nieuwe seizoen met titel:
De kloof tussen voorvaders en kinderen wordt hersteld, maar hoe?
De huidige generatie staat mijlenver af van het geloof van Israëls vaderen. In de toespraak wordt op onderzoek uitgegaan naar wat de vier bijzondere kenmerken zijn van het hart van de voorvaders. Een antwoord wordt gezocht in Gods Woord naar het herstel. Hoe wordt het hart van de vaders weer terug geplant in het hart van de kinderen?
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5w1kLTOI26Z6ONug 

Met dank aan Coen Buitenhuis voor het bij elkaar brengen van deze gehouden boodschappen!
God zegene u in het luisteren ernaar.
Jan den Admirant.

14-01-2021 - NIEUW BOEK: Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

Het gonst van de geluiden, sinds ons land begin maart 2020 met de coronacrisis te maken kreeg. Stemmen die zoeken naar een antwoord, een oplossing. Soms bedoeld als bemoediging, vaak ook als tegengeluid. Velen volgen trouw de voorschiften, vooral uit angst, met het virus besmet te worden. Anderen verheffen hun stem, en hun geluid klinkt heel vaak rebels. Je vraagt je soms vertwijfeld af: kunnen de media en de mensen nog ergens anders over praten? Zijn er niet problemen, die veel en veel dieper liggen?

Wat voor een christen veel belangrijker is, en alles beslissend: waar is God? Spreekt Hij, dwars door deze pandemie heen, terwijl de massa, ook onder de christenen, daaraan voorbij dreigt te gaan? Omdat men zo onder de indruk is van zijn eigen mening, dat Gods stem versmoord wordt? Wat een genade, dat God spreekt, ook vandaag! Dwars door allerlei rampen en gerichten heen! In het boek 'Hoor de stem van God in de corona crisis!' gaat de schrijver, drs. M.D. Geuze, heel rustig en secuur te werk. Tientallen jaren vertrouwd als hij is met het ontvouwen van Gods Woord op een begrijpelijke manier, toont ds. Geuze zich ook in dit boek een echte herder en leraar, met een profetische blik. In het eerste en grootste deel van het boek gaat hij in eenendertig hoofdstukken(geschikt voor een maand als dagboek te gebruiken!) vanaf het begin tot het eind van de Bijbel de rampen bij langs die Gods volk Israël en ook de gemeente van Christus getroffen hebben. Het is zeker als Bijbelstudie goed bruikbaar. Tegelijk roepen al die geschiedenissen waarin de God van Israël in genade en oordeel spreekt ons tot de orde. Hebben wij de Bijbel niet gekortwiekt, en gemakshalve een heel stuk van de Bijbel dat in onze kraam niet te pas komt, maar gewoon gelaten voor wat het is? Zonder onze winst er mee te doen? Zou dit misschien een oorzaak kunnen zijn, dat ook veel mensen die zich christen noemen, geen raad weten met deze pandemie? Eenvoudigweg omdat het spreken en handelen van de God van Israël geen plaats heeft in hun denken?

Daarom kan het alleen maar een verademing zijn, maar ook een wekroep, om dit boek aan te schaffen en te lezen! In het tweede deel treffen wij twee profetische boodschappen aan, in deze corona crisis ontstaan. Eén van de theoloog-socioloog dr.Clifford Hill, die al meer dan veertig jaar in Engeland een profetische bediening heeft. De andere boodschap ontving de schrijver van dit boek, ds. M.D. Geuze.

Persoonlijk ken ik ds. Geuze al bijna vijftig jaar. Omdat hij -door genade!- een man van gebed is, die intens luistert naar Gods stem in Zijn Woord, kan ik dit boek Hoor de stem van God in de coronacrisis! dan ook alleen maar warm aanbevelen. De sprekende omslag, met toelichting, is ontworpen door een neef van de schrijver, Jairo, www.bureaujairo.nl

Hoor de stem van God in de corona crisis! is heel goed bruikbaar voor je persoonlijke geloofsopbouw, om te lezen en te bespreken in gezinsverband, Bijbelkring. Of in de Godsdienstles op school!
Niemand leze het alleen maar om het gelezen te hebben en er zijn of haar zegje over te kunnen doen. Het boek wil helpen Gods stem beter te verstaan. Ook andere boeken van ds. Geuze kunnen u daarbij goede diensten bewijzen.

Het boek is verschenen in februari 2021.
U kunt het nu al bestellen. De winkelprijs is: € 6,95. Het boek telt 128 pagina's in A 5 formaat.
Wanneer u € 10,00 (incl. porto) overmaakt op
IBAN Uitgeverij: NL05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome, onder vermelding van
uw volledige postadresen 'boek ds. Geuze'.
ontvangt u dit boek zo spoedig mogelijk na verschijnen thuis!
Gemakkelijker kunnen wij het u niet maken!

Wij wensen u als lezer veel zegen bij het mediterend en biddend lezen van dit boek.

Uitgeverij Jeruzalem of Rome29-09-2020 - Nieuwe Israëlstudies op woensdagavonden!

Op de woensdagavonden 30 september, 28 oktober en 25 november worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet, nu onder leiding van ds. J. den Admirant (Hoogeveen), dhr. B. Spruijt (Tollebeek) en ds. W. ten Voorde (Nunspeet).


Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

Na de vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat wij het jaar 2020 hopen af te sluiten met weer drie Israëlstudie-avonden. De laatste twee lezingen zullen verzorgd worden door ds. W. ten Voorde en dhr. B. Spruijt. Het verdient aanbeveling het door ds. den Admirant geschreven boek: “De Herder en de tempel” te lezen, eventueel te bestellen via onderstaande website of telefonisch.

Het motief tot de keuze van de thema’s?
Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezeggen door Gods Woord. Wij hopen deze avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël en ons volk

Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

1e studie: woensdag 30 september 2020 Thema: De kloof tussen voorvaders en kinderen wordt hersteld, maar hoe?
De huidige generatie staat mijlenver af van het geloof van Israëls vaderen. In de toespraak wordt op onderzoek uitgegaan naar wat de vier bijzondere kenmerken zijn van het hart van de voorvaders. Een antwoord wordt gezocht in Gods Woord naar het herstel. Hoe wordt het hart van de vaders weer terug geplant in het hart van de kinderen?

2e studie: woensdag 28 oktober 2020 Thema: Zult U ons niet weer doen herleven? 
Al zo'n vijftig jaar heeft ds. ten Voorde zich verdiept in de geschiedenis van de opwekkingen. In het algemeen weet men binnen de christenheid weinig of niets af van wat een opwekking eigenlijk inhoudt. Het verlangen ernaar moet gewekt worden. Een belangrijk middel daartoe is het in herinnering brengen van de grote daden van God in de geschiedenis van de opwekking. Het zal de eerste keer niet zijn, dat het horen van wat God op een andere plaats in de wereld deed, gevolgen had voor een stad, streek of land dat daar kennis van nam en daardoor werd aangemoedigd, te smeken om Gods Geest.

3e studie: woensdag 25 november 2020 Thema: Zie, Ik zal wat nieuws maken...
Br. Bart Spruijt werkte jarenlang vanuit Jeugd met een Opdracht, later (ook nu) in het kader van de Stichting ‘Agrinas’, waar hij allerlei ontwikkelingswerk onder boeren steunt in diverse delen van de wereld. Hij woonde enkele jaren met zijn gezin in Albanië en daarvoor langere tijd in Indonesië waar hij in 1981 tot geloof kwam. Bart heeft een brede en rijke visie, zowel op heel Israël als ook op Nederland. Wij zijn heel benieuwd wat God door hem te zeggen heeft over het nieuwe dat Hij, Israëls God, gaat doen...ook onder ons!


U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993
G.K.Verbaan. 0525-651088


01-09-2020 - Nieuw boekje!

Hierbij de omslag van het nieuwe boekje,Openbare Toegangscode tot het Messiaanse koninkrijk, dat op 29 juli verschenen is. Het sluit aan bij het in april verschenen boekje, Nederlands grootste ommekeer.Het heeft ca. 40 pagina's. Het gaat, net als het vorige,€ 5,00 kosten exclusief porto (incl. porto € 8,00).Wanneer u twee of meer boekjes bestelt, betaalt u geen porto.Wanneer u een of meer boekjes wilt bestellen, kan dat door het bedrag over te maken op: NL 05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome.

Ik ben heel dankbaar dat mijn Zender, de Heere Jezus, mij de kracht en wijsheid gaf, deze indringende boodschap, die tot ons hele volk gericht is, op te stellen en uit te geven.
uw Jan den Admirant.

Zoeken