Jayapura, (West Papua) dinsdag 15 mei 2018

Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus, de Messias! Vanuit een warm Jayapura een kort maar belangrijk bericht voor de gemeenten in Holland.


Momenteel breng ik drie weken in Papua door, waarvan acht dagen om zijn, twee gevuld met reizen, en drie dagen conferentie van de Sionkidsmovement met aansluitend de lange mars voor Israël op maandag 14 mei. Het is ongekend en een groot wonder van God wat hier gebeurt. De Sionkidsmovement ontstond twaalf jaar geleden, in 2006. Het begon met een kleine groep kinderen, waarop letterlijk de wolk van Gods heerlijkheid neerdaalde! En dan nu te zien, hoe zo’n drieduizend Papua’s bijeen waren uit alle delen van Papua-Indonesië en zelfs enkelen uit Papua-Nieuw Guinea (het Australische deel van Papua) en uit bepaalde eilanden van Indonesië. De toewijding aan gebed, en aanbidding, aan het Woord en aan de Heere Jezus als de komende Koning van Israël zijn verbazingwekkend. Onvermoeibaar klinkt de herhaalde proclamatie dat Jeruzalem de plaats zal zijn waarheen alle (overgebleven) volken zullen optrekken, wanneer Jezus Israël heeft hersteld tot Zijn koninkrijk. De kracht waarmee dit verkondigd wordt, niet alleen door br. Martin Su, maar door al de leiders, sprekers en de ‘Sionkidsactivists’ is bijzonder. Als mij één ding opnieuw is duidelijk geworden, is het dat wij moeten ophouden ‘aan Israël te doen’. Staan voor en achter Israël betekent meer dan een of andere Israëlorganisatie steunen. De gemeenten die hier staan voor Israël, verwachten als één geheel, mannen, vrouwen, jongeren, kinderen het herstel van Israël, tot zegen van alle volken. Hun enthousiasme is zeer aanstekelijk. Gisteren werd na de mars voor Israël urenlang niet alleen tussen door Gods Woord telkens doorgegeven, maar vooral ook God geprezen, en gedanst. Soms per stam, soms met alle stammen te samen. Wat een vreugde, rond te dansen op het grote grasveld. Als wij in Nederland niet leren, een beetje meer op koning David te lijken, zoals hij in vreugde danste met het volk Israël bij het opvoeren van de ark naar Jeruzalem, missen wij iets fundamenteels. Het was geen ‘evenement’. Het was niet een ‘optreden’. Het was feest! En als Gods glorie en vreugde baan breken, dan kent tijd geen grenzen. Onze agenda en ons gebrek aan toewijding is een van de eerste blokkades voor een opwekking in Nederland. Maar wij hebben de obstakels op de weg van Gods volk zelf opgeworpen, we dienen ze zelf op te ruimen. (Jesaja 57:14) Mijn verlangen is dan ook, dat God mij in deze tijd hier in Papua meer en meer onderwijst. Wij hebben dagelijks training en opvoeding nodig. ‘Ik sterf alle dagen’, zei Paulus (1 Kor. 15:31). Zijn wij bereid, alles op zij te zetten voor Jezus en Zijn komende koninkrijk? Kerken (Rom. 11:17-22) en volken (Jes. 60:12) zullen afgesneden worden in één ogenblik wanneer het koninkrijk komt, wanneer zij Jezus niet belijden als de Koning van Israël Die Zijn majesteit en heerlijkheid van Jeruzalem uit naar alle delen van de wereld zal openbaren. Wat hebben we te zoeken in een koninkrijk, waarvan we de Koning Zijn rechten op Israël als volk ontzegd hebben? Hoe kunnen we binnengaan in een koninkrijk van de Messias waar wij niet naar uitzien, laat staan het verkondigen? Hoe kunnen wij de berg Sion bestijgen, wanneer onze vinger wijst naar die ander? Wanneer onze handen onrein en onze harte onzuiver zijn? Hebben wij ons leven in orde gemaakt met God en onze naaste? Hebben wij onze zonden beleden aan de voet van het Golgotha…..èn afgelegd? Hoe denken wij ooit het koninkrijk binnen te gaan, zolang wij wat God een gruwel noemt witwassen?


Als wij de Schriften serieus nemen, kunnen wij maar tot één conclusie komen: God haat echtscheiding, overspel, leugen, schijnheiligheid, afgoderij, trots, hoogmoed, roddel, homoseksuele leefwijze, het doden van het ongeboren leven, onenigheid, stoken in een goed huwelijk, ook het stoken in de relatie tussen God en Israël! Zeker, wij hebben een geweldige boodschap. In 1 Korinthe 6 de verzen 9 tot 11 kunnen wij lezen dat het niet nodig is, één dag langer in welke zonde ook voort te zwabberen. Jezus’ Bloed en de Heilige Geest zijn in staat van welke bovengenoemde zonden ook (en van meer!) ons schoon te wassen. Niet ons vergoelijken van de zonde, maar Zijn Bloed alleen wast ons wit van de zonden! Van welke zonde dan ook! Als ik dat niet geloofde, stopte ik onmiddellijk met prediking. Gods Woord is geen slap verhaal maar een krachtige boodschap. Alleen…zijn de instrumenten die het brengen krachtige kanalen? En…is het ons voldoende louter een kanaal te zijn, niet meer? Desnoods halen ze je door de modder, spreken kwaad, en proberen je door laster uit te schakelen. Geen nood! Dat overkwam de profeten en vooral Jezus veel eerder. De Joden zeggen: de tweede tempel is verwoest vanwege ‘haat zonder oorzaak’ (zie psalm 69) en laster.


Laten wij de komende tijd die ons nog rest, onszelf reinigen van alle ongerechtigheid, en ons volledig geven voor de zaak van het herstel van Israël. Als er één ding is, dat je van de Papua’s die deel uitmaken van de Sionkidsmovement kunt leren, is het wel dit: als wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en Israël zegenen, lost Hij onze problemen op! Deborah uit Jayapura had een moeder die ernstig ziek was. Ze lag op de intensive care. En Deborah ging naar het ziekenhuis en bad voor de deur van de intensive care, uren lang. Niet voor haar moeder maar voor de vrede van Jeruzalem. En God genas haar moeder! Of het altijd zo gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat het ‘staan voor Israël’ grote vreugde en troost geeft. ‘Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, als ik uwer (Jeruzalem) niet gedenk, indien ik u niet stel boven mijn hoogste vreugde’(Ps. 137:6). Er is misschien geen groter vreugde dan een gelukkig huwelijk. Maar op de dag van het huwelijk, vertrapt een Joods bruidspaar het glas onder hun voeten, nadat zij samen de wijn gedronken hebben. Zelfs op de dag van de hoogste vreugde wordt Jeruzalem niet vergeten. Nooit kan ons geluk volkomen zijn, tenzij God Zijn beloften aan Jeruzalem en Israël vervult,… tot heil van alle volken!


Mag ik u dringend vragen, dit appèl serieus te nemen. Behandel het niet als een hamerstuk op een vergadering. Maar als een krachtig beroep dat de God van Israël op u doet door één van Zijn dienaren die u als gemeente graag met Zijn Woord dient! Ook middels deze brief. Mag ik van u horen? 
Mag ik u ook vragen, te bidden dat de komende tijd in Papua tot grotere zegen voor mij, mijn lieve vrouw Ada, onze kinderen en kleinkinderen, en voor ons hele land zal zijn? Hoewel ons land een eigen aanpak vraagt en God Zijn bijzondere weg met ons volk gaat, is Hij bij machte het vuur van hier naar daar te verspreiden!


Ik wil eindigen met u twee woorden van God door te geven:


‘Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van een andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt’
(Esther 4:14, vert. NBG’51)
‘Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods……’ (1 Petrus 4:17)

Uw liefhebbende dienaar van het Woord van God,

J (an) den Admirant.

Hier verschijnt circa maandelijks een actuele boodschap die we graag met u delen. Reageren op de artikelen kan door een email te sturen naar: j.den.admirant@ziggo.nl

"The Arab nations in prophetic light" (Engels)
This topic is fundamental from the very first moment of its existence and increasingly topical.
The main thought is that the Arab peoples should not be viewed from Islam, but from their national identity, their roots. And they are in the tent of Abraham. That’s why we will consider the prophetic line in the Holy Scriptures concerning the Arabs from a bird’s-eye view. Read more.

"Mother Jerusalem" (Engels)
No doubt there is no city more difficult to govern than Jerusalem. Day by day she is featured more in the news. Not just because of the fact that she harbours a multitude of nations, religions, cultures and political directions, for there are more cities like that. Yet none of them is in the cross-fire of criticism as much as Jerusalem. Nowhere more journalists walk around with their cameras ready, then here. What could be the reason that world opinion carps at just about everything when it concerns the state of Israel? Read more. 


"Boodschap aan Holland vanuit Papua"

Vanuit een warm Jayapura een kort maar belangrijk bericht voor de gemeenten in Holland.
Momenteel breng ik drie weken in Papua door, waarvan acht dagen om zijn, twee gevuld met reizen, en drie dagen conferentie van de Sionkidsmovement met aansluitend de lange mars voor Israël op maandag 14 mei. Lees verder

"Moeder Jeruzalem en haar dochters"
Deze boodschap ontstond najaar 2001 en werd in Jeruzalem gepost naar enkele Israëlische adressen, zowel in de Engelse als in de Russische vertaling. Deze boodschap -die ook opgenomen is in het boek Op weg naar de troon- is zeker nu de Staat Israël haar zeventigste verjaardag viert, in toenemende mate hoogst actueel! Daarom plaatsen wij haar bij deze gelegenheid op de website. Op minimaal twee punten dienen de Israëlvrienden hun gedachten beter af te stemmen op Gods Woord:

1. Onze Joodse broer redt het niet zonder zijn bloedbroeder Efraim. Wie weigert met twee woorden over Israël
te spreken en de Jood houdt voor het hele Israël, bewijst onze Joodse broer een hele slechte dienst. Geen Exodus zonder 'Israël', want: 'het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël, en samen zullen zij optrekken uit het Noorderland (Jeremia 3:18)
2. De staat Israël, als westers, democratisch fenomeen, is nog steeds van de orde van Saul.'Een koning als de andere volken'. Deze zal het veld moeten ruimen voor het koninkrijk van de Messias uit het huis van David.
De tijd nadert dat de 'Leeuw van Juda' gaat brullen. En dan...zullen zijn zonen bevend uit het westen komen! (Hos. 11:10)
Lees verder

"God regeert, ook tijdens een wankele democratie"
Wie met stijgend verlangen uitkijkt naar de vervulling van de profetieën, wanneer Jezus op de troon van David in Jeruzalem zal regeren (de theocratie) zou kunnen denken: ik zit mijn tijd in de democratie wel uit. Maar ook nu regeert God! Lees verder

"Vermenging in de Bijbel"
Wanneer wij de vraag: 'waar staat in de Bijbel dat de Israëlieten zich niet met andere volken mochten vermengen?'  willen beantwoorden, is de eerste vraag die wij dienen te stellen: wat verstaat Gods Woord onder 'vermenging'? Daar is God bepaald niet onduidelijk over. Israël is een apart gezet volk. God had de andere goden aan de andere volken overgelaten, maar Zichzelf in genade aan Israël geopenbaard. Lees verder

"David en Jonathan van blaam gezuiverd"
David en Jonathan worden vandaag voor het karretje gespannen van de homoseksuele relaties. Terecht, of onterecht? Lees wat de Bijbel zelf van unieke vriendschap zegt. Scholieren, onderwijzers, ouders en natuurlijk predikanten zouden er hun winst mee kunnen doen. Dit artikel bedoelt geen pastorale handreiking te zijn. Het wil met de neus op Gods Woord drukken en het volk weer ontzag voor Hem bijbrengen. Lees verder

"Schoon schip in kerk en staat i.v.m.  aanstaande verkiezingen  verbazingwekkend actueel!"
In Juli 1995 wist ik nog van niets. Ik schreef alleen in mijn nieuwsbrief dat God Zich het recht voorbehoud te spreken. Half augustus 1995 stond het op papier. Geboren tijdens twee snikhete weken. 6 december werd het als boek, getiteld Schoon schip in kerk en staat, in een openbare bijeenkomst aangeboden.  Dhr. van der Vlies (SGP) stelde voor dat te doen ‘in het hol van de leeuw’, in het Perscentrum van Den Haag. Dat gebeurde, in een speciale bijeenkomst met rond de veertig genodigden. De pers schitterde door afwezigheid. Over ‘persvrijheid’ gesproken… Lees verder

"De oer-protestantse visie op de Antichrist.pdf"
Hoe kwamen de protestanten er in de 16e eeuw toe om het pausdom als de antichrist  en Rome als de hoe van Babylon te bestempelen? Lees meer

"Actuele studie met het oog op ontwikkelingen Israël"
Vorig jaar was er die terroristische aanval in Parijs (gevolgd door Brussel). Al gauw waren er geluiden: het is de schuld van de ‘bezetting’ van Israël door de Joden. Inmiddels was het gevolg dat duizenden Franse Joden zich in Israël vestigden. 
De geplande bijeenkomst, zondag 15 januari 2017, waarbij 70 volken de lastige steen Jeruzalem heffen en besluiten willen nemen over land dat aan de God van Israël toebehoort –je moet maar durven!- is nog niet achter de rug. Dat Parijs gekozen is, geeft te denken. Het is de bakermat van de Franse Revolutie. Van hieruit baande zich het God-loze denken als een rivier een weg door Europa en de wereld. Het volgende artikel is de achtste studie, die vanuit een aantal kernwoorden van de Hebreeuwse Bijbel, per letter, de fundamentele boodschap van Gods Woord doorgeeft. Deze studie is gegroeid tijdens de lessen Bijbels Hebreeuws. Zowel met het oog op die bewuste bijeenkomst in Parijs, rond de kwestie Israël en de ‘Palestijnen’ als met het oog op vele andere ontwikkelingen, zal deze studie zijn actualiteit voorlopig behouden. Lees verder. Klik hier voor de Engelse versie.

"Belangrijke informatie rond Chanoeka"
Van 24 tot en met 31 december 2016 valt het Chanoeka, het ‘Feest van de vernieuwing (herinwijding) van de tempel’(Joh. 10:22). De geschiedenis rond het ontstaan van dit feest is uitermate actueel en heel profetisch. Daarom laten wij hier een gedeelte volgen uit mijn boek, De Herder en de tempel, blz. 97-100. Moge tijdens deze week een heel krachtig profetisch geluid gehoord worden. Lees het artikel hier verder

"25 jaar na de profetische reis naar Rome"
Wanneer iemand mij zou vragen: ‘heb je er  ooit spijt van gehad dat je in 1991 met een team een zevendaagse profetische wandeling om het Vaticaan heen hebt gehouden?’ zeg ik : in geen geval. Sterker nog: Als er één week in mijn leven is geweest, die ik niet had willen missen, dan die week!’ Hoewel er weken, maanden en misschien wel jaren voorbij gingen, dat ik er niet aan dacht, is de uitwerking van deze reis voor mij een dagelijkse realiteit. Drie zaken wil ik noemen.... Lees het artikel hier verder

"Laat de kinderen tot mij komen"
Jesaja – en alle profeten van Israël- zagen uit naar de komst van de Messias. Zijn eerste en Zijn tweede komst, die zij als één zien. En daarbij speelt de Menswording van Gods Zoon de centrale rol. Wat de laatste tijd beter tot mij begint door te dringen is het wonder van de eerste dertig jaar van Jezus’ leven op aarde. Dag in, dag uit zagen mensen Hem. Lees het artikel hier verder

"Chanoeka"
Overweging en opmerkingen bij Hebreeuwse tekst Spreuken 24 vers 21 en 22, rond Chanoeka 

Spreuken 24:21,22
יְרָא־אֶת־יְהוָה בְּנִי וָמֶלֶךְ  עִם־שֹׁונִים אַל־תִּתְעָרַב vs. 21
כִּי־פִתְאֹם יָקוּם אֵידָם וּפִיד שְׁנֵיהֶם מִי יֹודֵעַ vs. 22
Lees het artikel hier verder

"De gestolen regenboog"
De volgende boodschap spreekt voor zichzelf. Deze gaat ons hele land en volk aan. Deel uitmakend van de Gemeente van Christus heb je een dubbele verantwoordelijkheid. Ons past slechts het gebed, in de geest van Daniel: 'Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld, wij en ons vaders huis, want wij hebben niet geluisterd naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam gesproken hebben....' (Daniël 9)
Lees de boodschap hier 

"Nederland geen christelijke natie meer, wie maakt dat uit?"
Het klonk nogal triomfantelijk: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Zo in de geest van: onze operatie is geslaagd. We hebben ons best gedaan God uit Nederland weg te werken en het is gelukt. Wie zo denkt en spreekt heeft wel een erg hoge pet van zichzelf op. Alsof enige mens, richting, stroming of partij bepaalt of God nog iets met Nederland heeft ja dan nee. Wie de boodschap van Israëls profeten kent, weet wel beter. Neem een woord als Jeremia 2 vers 13. Alsof het voor vandaag geschreven is:


‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan. 
Mij, de Springader van het levende water 
hebben zij verlaten, om voor zichzelf bakken 
uit te houwen, gebroken bakken die geen 
water houden’.

Het grote gros van Israël had God de rug toegekeerd. Zij hielden het met allerlei goden die zij vanuit andere volken importeerden. Zij zwoeren –net als Nederland- bij hun gebroken bakken waar het water continu uit weg liep. Ons volk heeft het echt bekeken. We struikelen over de gebroken bakken. Humanisme, feminisme, atheïsme, ultra orthodoxie, liberaal denken, zweren bij eigen traditie, democratie, anti-discriminatie, nivellering, islamisering, interreligieus denken. En het resultaat? Honderdduizenden moeders met een psychisch probleem en gewond hart vanwege een abortus. Honderdduizenden kinderen die de dupe zijn van ontrouw in het huwelijk. Een massa mensen die geen cent zekerheid hebben, omdat zij nooit hebben leren drinken uit de bron van levend water die in Jezus is. Omdat hun het Evangelie onthouden is (De grootste misdaad die een deel van de christenheid begaan heeft!) Een volk dat afgemat, angstig en zonder hoop is, omdat zij dagelijks geïnfecteerd worden door de media in plaats van zich te voeden met het kersverse en gezonde Evangelie.

En toch......tegen zo’n volk dat rammelt aan alle kanten en vraagt om problemen, zegt de God van Israël: ‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan’. ‘Mijn volk....’ Ik wil maar zeggen: handen af van ons volk. Wanneer onze God ons herinnert aan Zijn verbond waarin Hij ooit met ons trad, heeft niemand het recht te beweren: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Als God plannen van vrede heeft, en dit land binnenste buiten weet te keren, kan ik alleen maar zeggen:

God, van Israël, ga Uw gang. Om het met Mozes; woorden te zeggen:
‘Zie aan dat deze natie Uw volk is’
(Exodus 33:13)

De hoop die in het bovenstaande voor ons volk wordt uitgesproken, is mede een vrucht van de profetische reis naar Rome waarover u hier kunt lezen.


"Urgente boodschap!"
Deze boodschap '"Het dienen van God; last of lievelust" is urgent om verschillende redenen:

1. De situatie is ongemeen ernstig. Wij moeten een geluid laten horen! Esther 4:14: ‘indien gij in deze tijd zult zwijgen....’
2. Er zit een schuldbelijdenis van de kant van de christenheid in naar de buitenstaanders toe (de massa!): omdat zo weinig bleek dat het leven met Jezus een feest is, hebben velen zich afgekeerd. Wij hebben schuld aan de verloedering.
3. Dit schrijven wijst het schijnchristendom ( en dat is een behoorlijk deel van wat zich christenheid noemt!) als de hoofdschuldige aan van de huidige noodtoestand.
4. Als christenen dienen wij –ook naar de moslims toe- de hand in eigen boezem te steken. Met name velen die ons volk dienen te onderwijzen in Gods Woord maar soms meer afbreken dan opbouwen, hebben boter op hun hoofd. De profeten spreken menig maal de slechte herders (Ezech. 34) en valse profeten (Jer. 23) aan!
5. De gemeente is het hart van de natie, geroepen om tot zegen van het hele volk te zijn. Wij mogen niemand bij voorbaat afschrijven. De gemeente is geen stroming, geen club of organisatie, zij zijn de uitgeroepenen uit het volk, geroepen voor het volk.
6. Opwekking begint nooit bij de buitenstaanders, maar altijd bij de Gemeente van Christus. Het is nú de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Zo alleen kan het vuur overslaan naar onze (deels ongelovige) omgeving.
7. Last but not least: ‘Om Sions wil zal Ik niet zwijgen...’. Wanneer Nederland niet haastig zich verbindt met de Messias als de komende Koning van Israël en Jeruzalem in haar hart sluit, zal de nood die ons overkomt velen er toe nopen.

We hopen dat u deze boodschap wil mee helpen verspreiden. Lees de boodschap hier.

"Verslag Papua's"
De nieuwsbrief met het verslag van het bezoek aan de Papua's is uit. Lees het hier.

"De Arabische volken in profetisch licht"
Is er in alle gekissebis rond de vluchtelingen uit het Midden-Oosten iets zinnigs te zeggen, dat een toptaal ander licht werpt op de situatie? Lees hier het artikel "De Arabische volken in profetisch licht". De hoofdgedachte is, dat de Arabische volken niet dienen benaderd te worden vanuit de islam, maar vanuit hun nationale identiteit, vanuit hun wortels. En die liggen in de tent van Abraham.
Lees hier het artikel in het Engels

U kunt diverse lezingen van Jan den Admirant beluisteren via de volgende link (met dank aan Coen Buitenhuis):
https://www.dropbox.com/sh/ava3hpbgs31v9g9/AABNv-TajZrqgaE-zPs4vnPCa?oref=e

Hieronder staan nog overige lezingen/preken van Jan den Admirant (U kunt deze ook downloaden door met uw rechtermuisknop te klikken op de link en vervolgens te kiezen voor 'link opslaan als':

15-6-2018 - Tweede lezing Hooglied
Dit is alweer de tweede lezing waar ds. J. den Admirant het bijbelboek Hooglied bespreekt en dat voornamelijk teksten uit bijvoorbeeld Hoofdstuk 1 en 8. Klik op deze koppeling om mijn bestand te bekijken:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyjPKo4OCh-D64K7Y 

1-5-2018 - Lezing over Hooglied online 
Wanneer je de profetische uitleg van Hooglied door de Joden en de Evangelisch-pastorale uitleg van de gemeente van Christus samenvoegt, krijg je een schitterende uitleg van het boek Hooglied. Een voorproefje werd gegeven in de lezing die op 25 april 2018 in Doornspijk gehouden werd. Via deze link kunt u deze boodschap beluisteren.

05-04-2018 - Wat is het huis van Jakob?
Op zaterdag 24 maart sprak op de Israëlconferentie in Doornspijk in de middagsamenkomst ds. Wim ten Voorde (Nunspeet) over het thema: 'Wat is het huis van Jakob?' vanuit Jeremia 33 e.a. S'avonds sprak ds. Jan den Admirant over het thema 'Opwekking en Israël'. Via onderstaande link kunt u beide toespraken beluisteren. Gezegende tijd toegewenst!

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWxjJp8NcBOciGcd 

Hierna koppelingslink Israël & Opwekking, door ds. J. den Admirant, Hoogeveen.

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWvAITpoObelJ1r_ 

26-06-2017 De broedernijd tussen Israël en Juda komt tot een eind.
Gehouden op woensdag 21 juni thema: "Israël en Juda." Aan de orde komen vragen als: is het land Israël alleen voor Juda, of ook voor broer Israël? Hoe verhouden zich de twee broers in de loop van de geschiedenis? Waar ging het mis? En zijn er voorbeelden dat de verhouding goed en zegenrijk was? Waar staan we in Nederland?
Klik op deze link om het bestand te bekijken: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxyMHJNUdg9xqrPP- 

28-04-2017 Eerste lezing over Izak en Ismaël online
Wanneer u de laatste lezing, over Izak en Ismaël wilt beluisteren (19 april in Doornspijk), klik dan op de volgende link: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxmyGErHP5nEOaQLu

03-02-2017 De stam Levi en hun positie in Israël
Gehouden door Jan den Admirant in Doornspijk. Beluister hier

03-01-2017 Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen!
De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. Vanuit Openbaring 13 wordt de door en door reformatorische visie op de Antichrist die eeuwenlang aanvaard is, weergegeven. Luister de boodschap hier.

Israëllezing Doornspijk - 25-5-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 27-4-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 23-3-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 24-2-2016.mp3

Getuigenis van Gods werk onder de Papuas -MGN - 30-4-2016.mp3

Komende lezingen

Geen weer te geven evenementen

Ontwerp door CVM producties