Hier verschijnt circa maandelijks een actuele boodschap die we graag met u delen. Reageren op de artikelen kan door een email te sturen naar: j.den.admirant@ziggo.nl

Mozes Jezus en Paulus
Velen zijn vandaag van mening dat Mozes en Jezus nog wel een goed span zijn, maar Paulus met zijn ideeën over de Wet roet in het eten gooit. Is Paulus de grote spelbreker, de man die de gemeente op het verkeerde been heeft gezet, van de Wet vandaan, of ligt de zaak anders? Hoe actueel is deze vraag in het land Israël......en in Nederland? Lees het artikel hier.

De Waldenzen en Israël (1)

Ik hoop op een later tijdstip een vervolg aan dit artikel te mogen geven. Bent u of ben jij geïnteresseerd in de bijzondere geschiedenis van de eeuwenlange trouw van de Waldenzen aan het Evangelie? En gaat het u of jou ook aan het hart dat de Waldenzen de laatste tientallen jaren voor het merendeel zijn afgevallen van hun oude geloof en door de oecumene op de moderne tour zijn gegaan? Ik zou het fijn vinden als je dan iets van je liet horen. Hoopvol is in elk geval dat een nazaat van de beroemde Josua Janavel die de 'roemrijke terugtocht' van de Waldenzen uit Zwitserland naar de valleien van Piëmont (1689) voorbereidde zich inzet voor een geestelijke herleving onder de Waldenzen! (zie Jesaja 58:12) Lees het artikel hier.

Een goede voorbereiding voor Poerim
21 maart viert het Joodse volk haar Poerim feest. Hoewel dit feest niet tot die feesten behoort waarin de God van Israël Zijn heilsplan heeft geopenbaard (zoals in de ‘feesttijden des HEEREN’ volgens Leviticus 23)is het een Bijbels feest. Door het Juda-deel van Israël ingesteld, maar uiteindelijk raakt dit feest en zijn gruwelijke achtergrond heel Israël. Een goede voorbereiding voor dit feest is het lezen van dit hoofdstuk uit het boek Sabbatsgedachten, geschreven door Martha Dane. Alsook een heel belangrijke passage uit het boek, Nederland van hoer tot bruid. 

"The Arab nations in prophetic light" (Engels)
This topic is fundamental from the very first moment of its existence and increasingly topical.
The main thought is that the Arab peoples should not be viewed from Islam, but from their national identity, their roots. And they are in the tent of Abraham. That’s why we will consider the prophetic line in the Holy Scriptures concerning the Arabs from a bird’s-eye view. Read more.

"Mother Jerusalem" (Engels)
No doubt there is no city more difficult to govern than Jerusalem. Day by day she is featured more in the news. Not just because of the fact that she harbours a multitude of nations, religions, cultures and political directions, for there are more cities like that. Yet none of them is in the cross-fire of criticism as much as Jerusalem. Nowhere more journalists walk around with their cameras ready, then here. What could be the reason that world opinion carps at just about everything when it concerns the state of Israel? Read more. 


"Boodschap aan Holland vanuit Papua"

Vanuit een warm Jayapura een kort maar belangrijk bericht voor de gemeenten in Holland.
Momenteel breng ik drie weken in Papua door, waarvan acht dagen om zijn, twee gevuld met reizen, en drie dagen conferentie van de Sionkidsmovement met aansluitend de lange mars voor Israël op maandag 14 mei. Lees verder

"Moeder Jeruzalem en haar dochters"
Deze boodschap ontstond najaar 2001 en werd in Jeruzalem gepost naar enkele Israëlische adressen, zowel in de Engelse als in de Russische vertaling. Deze boodschap -die ook opgenomen is in het boek Op weg naar de troon- is zeker nu de Staat Israël haar zeventigste verjaardag viert, in toenemende mate hoogst actueel! Daarom plaatsen wij haar bij deze gelegenheid op de website. Op minimaal twee punten dienen de Israëlvrienden hun gedachten beter af te stemmen op Gods Woord:

1. Onze Joodse broer redt het niet zonder zijn bloedbroeder Efraim. Wie weigert met twee woorden over Israël
te spreken en de Jood houdt voor het hele Israël, bewijst onze Joodse broer een hele slechte dienst. Geen Exodus zonder 'Israël', want: 'het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël, en samen zullen zij optrekken uit het Noorderland (Jeremia 3:18)
2. De staat Israël, als westers, democratisch fenomeen, is nog steeds van de orde van Saul.'Een koning als de andere volken'. Deze zal het veld moeten ruimen voor het koninkrijk van de Messias uit het huis van David.
De tijd nadert dat de 'Leeuw van Juda' gaat brullen. En dan...zullen zijn zonen bevend uit het westen komen! (Hos. 11:10)
Lees verder

"God regeert, ook tijdens een wankele democratie"
Wie met stijgend verlangen uitkijkt naar de vervulling van de profetieën, wanneer Jezus op de troon van David in Jeruzalem zal regeren (de theocratie) zou kunnen denken: ik zit mijn tijd in de democratie wel uit. Maar ook nu regeert God! Lees verder

"Vermenging in de Bijbel"
Wanneer wij de vraag: 'waar staat in de Bijbel dat de Israëlieten zich niet met andere volken mochten vermengen?'  willen beantwoorden, is de eerste vraag die wij dienen te stellen: wat verstaat Gods Woord onder 'vermenging'? Daar is God bepaald niet onduidelijk over. Israël is een apart gezet volk. God had de andere goden aan de andere volken overgelaten, maar Zichzelf in genade aan Israël geopenbaard. Lees verder

"David en Jonathan van blaam gezuiverd"
David en Jonathan worden vandaag voor het karretje gespannen van de homoseksuele relaties. Terecht, of onterecht? Lees wat de Bijbel zelf van unieke vriendschap zegt. Scholieren, onderwijzers, ouders en natuurlijk predikanten zouden er hun winst mee kunnen doen. Dit artikel bedoelt geen pastorale handreiking te zijn. Het wil met de neus op Gods Woord drukken en het volk weer ontzag voor Hem bijbrengen. Lees verder

"Schoon schip in kerk en staat i.v.m.  aanstaande verkiezingen  verbazingwekkend actueel!"
In Juli 1995 wist ik nog van niets. Ik schreef alleen in mijn nieuwsbrief dat God Zich het recht voorbehoud te spreken. Half augustus 1995 stond het op papier. Geboren tijdens twee snikhete weken. 6 december werd het als boek, getiteld Schoon schip in kerk en staat, in een openbare bijeenkomst aangeboden.  Dhr. van der Vlies (SGP) stelde voor dat te doen ‘in het hol van de leeuw’, in het Perscentrum van Den Haag. Dat gebeurde, in een speciale bijeenkomst met rond de veertig genodigden. De pers schitterde door afwezigheid. Over ‘persvrijheid’ gesproken… Lees verder

"De oer-protestantse visie op de Antichrist.pdf"
Hoe kwamen de protestanten er in de 16e eeuw toe om het pausdom als de antichrist  en Rome als de hoe van Babylon te bestempelen? Lees meer

"Actuele studie met het oog op ontwikkelingen Israël"
Vorig jaar was er die terroristische aanval in Parijs (gevolgd door Brussel). Al gauw waren er geluiden: het is de schuld van de ‘bezetting’ van Israël door de Joden. Inmiddels was het gevolg dat duizenden Franse Joden zich in Israël vestigden. 
De geplande bijeenkomst, zondag 15 januari 2017, waarbij 70 volken de lastige steen Jeruzalem heffen en besluiten willen nemen over land dat aan de God van Israël toebehoort –je moet maar durven!- is nog niet achter de rug. Dat Parijs gekozen is, geeft te denken. Het is de bakermat van de Franse Revolutie. Van hieruit baande zich het God-loze denken als een rivier een weg door Europa en de wereld. Het volgende artikel is de achtste studie, die vanuit een aantal kernwoorden van de Hebreeuwse Bijbel, per letter, de fundamentele boodschap van Gods Woord doorgeeft. Deze studie is gegroeid tijdens de lessen Bijbels Hebreeuws. Zowel met het oog op die bewuste bijeenkomst in Parijs, rond de kwestie Israël en de ‘Palestijnen’ als met het oog op vele andere ontwikkelingen, zal deze studie zijn actualiteit voorlopig behouden. Lees verder. Klik hier voor de Engelse versie.

"Belangrijke informatie rond Chanoeka"
Van 24 tot en met 31 december 2016 valt het Chanoeka, het ‘Feest van de vernieuwing (herinwijding) van de tempel’(Joh. 10:22). De geschiedenis rond het ontstaan van dit feest is uitermate actueel en heel profetisch. Daarom laten wij hier een gedeelte volgen uit mijn boek, De Herder en de tempel, blz. 97-100. Moge tijdens deze week een heel krachtig profetisch geluid gehoord worden. Lees het artikel hier verder

"25 jaar na de profetische reis naar Rome"
Wanneer iemand mij zou vragen: ‘heb je er  ooit spijt van gehad dat je in 1991 met een team een zevendaagse profetische wandeling om het Vaticaan heen hebt gehouden?’ zeg ik : in geen geval. Sterker nog: Als er één week in mijn leven is geweest, die ik niet had willen missen, dan die week!’ Hoewel er weken, maanden en misschien wel jaren voorbij gingen, dat ik er niet aan dacht, is de uitwerking van deze reis voor mij een dagelijkse realiteit. Drie zaken wil ik noemen.... Lees het artikel hier verder

"Laat de kinderen tot mij komen"
Jesaja – en alle profeten van Israël- zagen uit naar de komst van de Messias. Zijn eerste en Zijn tweede komst, die zij als één zien. En daarbij speelt de Menswording van Gods Zoon de centrale rol. Wat de laatste tijd beter tot mij begint door te dringen is het wonder van de eerste dertig jaar van Jezus’ leven op aarde. Dag in, dag uit zagen mensen Hem. Lees het artikel hier verder

"Chanoeka"
Overweging en opmerkingen bij Hebreeuwse tekst Spreuken 24 vers 21 en 22, rond Chanoeka 

Spreuken 24:21,22
יְרָא־אֶת־יְהוָה בְּנִי וָמֶלֶךְ  עִם־שֹׁונִים אַל־תִּתְעָרַב vs. 21
כִּי־פִתְאֹם יָקוּם אֵידָם וּפִיד שְׁנֵיהֶם מִי יֹודֵעַ vs. 22
Lees het artikel hier verder

"De gestolen regenboog"
De volgende boodschap spreekt voor zichzelf. Deze gaat ons hele land en volk aan. Deel uitmakend van de Gemeente van Christus heb je een dubbele verantwoordelijkheid. Ons past slechts het gebed, in de geest van Daniel: 'Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld, wij en ons vaders huis, want wij hebben niet geluisterd naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam gesproken hebben....' (Daniël 9)
Lees de boodschap hier 

"Nederland geen christelijke natie meer, wie maakt dat uit?"
Het klonk nogal triomfantelijk: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Zo in de geest van: onze operatie is geslaagd. We hebben ons best gedaan God uit Nederland weg te werken en het is gelukt. Wie zo denkt en spreekt heeft wel een erg hoge pet van zichzelf op. Alsof enige mens, richting, stroming of partij bepaalt of God nog iets met Nederland heeft ja dan nee. Wie de boodschap van Israëls profeten kent, weet wel beter. Neem een woord als Jeremia 2 vers 13. Alsof het voor vandaag geschreven is:


‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan. 
Mij, de Springader van het levende water 
hebben zij verlaten, om voor zichzelf bakken 
uit te houwen, gebroken bakken die geen 
water houden’.

Het grote gros van Israël had God de rug toegekeerd. Zij hielden het met allerlei goden die zij vanuit andere volken importeerden. Zij zwoeren –net als Nederland- bij hun gebroken bakken waar het water continu uit weg liep. Ons volk heeft het echt bekeken. We struikelen over de gebroken bakken. Humanisme, feminisme, atheïsme, ultra orthodoxie, liberaal denken, zweren bij eigen traditie, democratie, anti-discriminatie, nivellering, islamisering, interreligieus denken. En het resultaat? Honderdduizenden moeders met een psychisch probleem en gewond hart vanwege een abortus. Honderdduizenden kinderen die de dupe zijn van ontrouw in het huwelijk. Een massa mensen die geen cent zekerheid hebben, omdat zij nooit hebben leren drinken uit de bron van levend water die in Jezus is. Omdat hun het Evangelie onthouden is (De grootste misdaad die een deel van de christenheid begaan heeft!) Een volk dat afgemat, angstig en zonder hoop is, omdat zij dagelijks geïnfecteerd worden door de media in plaats van zich te voeden met het kersverse en gezonde Evangelie.

En toch......tegen zo’n volk dat rammelt aan alle kanten en vraagt om problemen, zegt de God van Israël: ‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan’. ‘Mijn volk....’ Ik wil maar zeggen: handen af van ons volk. Wanneer onze God ons herinnert aan Zijn verbond waarin Hij ooit met ons trad, heeft niemand het recht te beweren: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Als God plannen van vrede heeft, en dit land binnenste buiten weet te keren, kan ik alleen maar zeggen:

God, van Israël, ga Uw gang. Om het met Mozes; woorden te zeggen:
‘Zie aan dat deze natie Uw volk is’
(Exodus 33:13)

De hoop die in het bovenstaande voor ons volk wordt uitgesproken, is mede een vrucht van de profetische reis naar Rome waarover u hier kunt lezen.


"Urgente boodschap!"
Deze boodschap '"Het dienen van God; last of lievelust" is urgent om verschillende redenen:

1. De situatie is ongemeen ernstig. Wij moeten een geluid laten horen! Esther 4:14: ‘indien gij in deze tijd zult zwijgen....’
2. Er zit een schuldbelijdenis van de kant van de christenheid in naar de buitenstaanders toe (de massa!): omdat zo weinig bleek dat het leven met Jezus een feest is, hebben velen zich afgekeerd. Wij hebben schuld aan de verloedering.
3. Dit schrijven wijst het schijnchristendom ( en dat is een behoorlijk deel van wat zich christenheid noemt!) als de hoofdschuldige aan van de huidige noodtoestand.
4. Als christenen dienen wij –ook naar de moslims toe- de hand in eigen boezem te steken. Met name velen die ons volk dienen te onderwijzen in Gods Woord maar soms meer afbreken dan opbouwen, hebben boter op hun hoofd. De profeten spreken menig maal de slechte herders (Ezech. 34) en valse profeten (Jer. 23) aan!
5. De gemeente is het hart van de natie, geroepen om tot zegen van het hele volk te zijn. Wij mogen niemand bij voorbaat afschrijven. De gemeente is geen stroming, geen club of organisatie, zij zijn de uitgeroepenen uit het volk, geroepen voor het volk.
6. Opwekking begint nooit bij de buitenstaanders, maar altijd bij de Gemeente van Christus. Het is nú de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Zo alleen kan het vuur overslaan naar onze (deels ongelovige) omgeving.
7. Last but not least: ‘Om Sions wil zal Ik niet zwijgen...’. Wanneer Nederland niet haastig zich verbindt met de Messias als de komende Koning van Israël en Jeruzalem in haar hart sluit, zal de nood die ons overkomt velen er toe nopen.

We hopen dat u deze boodschap wil mee helpen verspreiden. Lees de boodschap hier.

"Verslag Papua's"
De nieuwsbrief met het verslag van het bezoek aan de Papua's is uit. Lees het hier.

"De Arabische volken in profetisch licht"
Is er in alle gekissebis rond de vluchtelingen uit het Midden-Oosten iets zinnigs te zeggen, dat een toptaal ander licht werpt op de situatie? Lees hier het artikel "De Arabische volken in profetisch licht". De hoofdgedachte is, dat de Arabische volken niet dienen benaderd te worden vanuit de islam, maar vanuit hun nationale identiteit, vanuit hun wortels. En die liggen in de tent van Abraham.
Lees hier het artikel in het Engels

U kunt diverse lezingen van Jan den Admirant beluisteren via de volgende link (met dank aan Coen Buitenhuis):
https://www.dropbox.com/sh/ava3hpbgs31v9g9/AABNv-TajZrqgaE-zPs4vnPCa?oref=e

Hieronder staan nog overige lezingen/preken van Jan den Admirant (U kunt deze ook downloaden door met uw rechtermuisknop te klikken op de link en vervolgens te kiezen voor 'link opslaan als':

26-4-2019 - 'O God, verlos onze Koning en breng hem tot Uw bestemming'
Zo vlak voor Koningsdag is het goed, speciale voorbede te doen voor ons land en volk, en in het bijzonder voor ons Koningshuis.
Mag de profetische droom van Kohlbrugge uit 1857 nog op vervulling rekenen? Israëls profeten hebben meer in de melk te brokkelen 
dan alle spraakmakers bij elkaar. Bovendien: de voorbidders in ons land (verbonden met de grote Voorbidder Jezus) zijn nog altijd 'de kurken waarop ons land drijft'. 
Leeuw van Juda, sta op!  

Klik op deze koppeling om het bestand te starten:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL2gBEI3WWsBP2UGXH

15-6-2018 - Tweede lezing Hooglied
Dit is alweer de tweede lezing waar ds. J. den Admirant het bijbelboek Hooglied bespreekt en dat voornamelijk teksten uit bijvoorbeeld Hoofdstuk 1 en 8. Klik op deze koppeling om mijn bestand te bekijken:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyjPKo4OCh-D64K7Y 

1-5-2018 - Lezing over Hooglied online 
Wanneer je de profetische uitleg van Hooglied door de Joden en de Evangelisch-pastorale uitleg van de gemeente van Christus samenvoegt, krijg je een schitterende uitleg van het boek Hooglied. Een voorproefje werd gegeven in de lezing die op 25 april 2018 in Doornspijk gehouden werd. Via deze link kunt u deze boodschap beluisteren.

05-04-2018 - Wat is het huis van Jakob?
Op zaterdag 24 maart sprak op de Israëlconferentie in Doornspijk in de middagsamenkomst ds. Wim ten Voorde (Nunspeet) over het thema: 'Wat is het huis van Jakob?' vanuit Jeremia 33 e.a. S'avonds sprak ds. Jan den Admirant over het thema 'Opwekking en Israël'. Via onderstaande link kunt u beide toespraken beluisteren. Gezegende tijd toegewenst!

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWxjJp8NcBOciGcd 

Hierna koppelingslink Israël & Opwekking, door ds. J. den Admirant, Hoogeveen.

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWvAITpoObelJ1r_ 

26-06-2017 De broedernijd tussen Israël en Juda komt tot een eind.
Gehouden op woensdag 21 juni thema: "Israël en Juda." Aan de orde komen vragen als: is het land Israël alleen voor Juda, of ook voor broer Israël? Hoe verhouden zich de twee broers in de loop van de geschiedenis? Waar ging het mis? En zijn er voorbeelden dat de verhouding goed en zegenrijk was? Waar staan we in Nederland?
Klik op deze link om het bestand te bekijken: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxyMHJNUdg9xqrPP- 

28-04-2017 Eerste lezing over Izak en Ismaël online
Wanneer u de laatste lezing, over Izak en Ismaël wilt beluisteren (19 april in Doornspijk), klik dan op de volgende link: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxmyGErHP5nEOaQLu

03-02-2017 De stam Levi en hun positie in Israël
Gehouden door Jan den Admirant in Doornspijk. Beluister hier

03-01-2017 Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen!
De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. Vanuit Openbaring 13 wordt de door en door reformatorische visie op de Antichrist die eeuwenlang aanvaard is, weergegeven. Luister de boodschap hier.

Israëllezing Doornspijk - 25-5-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 27-4-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 23-3-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 24-2-2016.mp3

Getuigenis van Gods werk onder de Papuas -MGN - 30-4-2016.mp3